Игра Витоша ни очаква

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1.Играта “Витоша ни очаква”, обвързана с картите „Три прехода във Витоша с Fjällräven”, на Facebook и Instagram страницата на Fjällräven Shop Sofia се организира от “Юнайтед Партнърс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Св.Св. Кирил и Методий” 120, ЕИК 121316789, наричано за краткост в настоящите Правила ОРГАНИЗАТОР.
2. ПРАВИЛА НА ИГРАТА
2.1 Участниците в играта “Витоша ни очаква”, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2 Официалните правила се публикуват на Facebook и Instagram страницата на Fjällräven Shop Sofia и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.
2.3 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на Facebook и Instagram страницата на Fjällräven Shop Sofia.
2.4 С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
2.5 Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта “Витоша ни очаква” се организира и провежда на територията на Република България във Facebook и Instagram.
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което участва в Играта съгласно механизма за участие в Играта, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.
4.2. В Играта могат да участват и непълнолетни лица (лица, навършили 14 години), живеещи на територията на Република България.
4.3. В Играта могат да участват единствено лицата, които имат валиден публичен профил във Facebook и/ или Instagram.
4.4. Служителите на Организатора, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Играта.
4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1 Играта стартира на 08.07.2021 и продължава до 31.07.2021 включително (24 дни).
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Наградите, които 3 участника могат да спечелят при участие в Играта, са 1 ваучер за 10% отстъпка в магазина на марката в The Mall и сайта на марката за България https://fjallraven-shop.bg/bg (при споделяне на кадър от само един от маршрутите), 1 раница High Coast Totebag на марката Fjällräven (при споделяне на кадри от два от маршрутите) и сет планинска екипировка (яке и панталон) на марката Fjällräven (при споделяне на снимки от всеки един от маршрутите).
6.2 Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1 Участието в играта “Витоша ни очаква“ не е обвързано със закупуването на продукт на Fjällräven.
7.2 За да се включи в играта, участникът трябва да следва Instagram акаунта и/ или Facebook страницата на марката, да посети поне един от трите маршрута от картите „Три прехода във Витоша с Fjällräven“, локализирани в ПП Витоша, да се снима на всеки един от тях, който е посетил, и да публикува пост с кадрите в личния си профил във Facebook или Instagram. Снимките могат да бъдат под формата на колаж или карусел. Публикациите участващи в Играта трябва да бъдат отбелязвани с #Витошаниочаква. Важно е участникът и природата да присъстват на снимката – участникът може да бъде в гръб, профил или анфас. Качвайки снимка от само 1 (един) от маршрутите, участникът има възможност да участва само в тегленето за наградата за ваучер за 10% отстъпка. Споделяйки снимки от 2 (два) от маршрутите - участва за раница High Coast Totebag. Участник споделил снимки от всеки от трите маршрута се класира за участие за голямата награда – сет планинска екипировка (панталон и яке) на марката Fjällräven.
7.3 Потребители, публикували пост след изтичане на срока на Играта или които не са изпълнили всички условия за участие в Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.
7.4 До 5 дни след изтичане на срока за участие, на лотариен принцип (чрез софтуер) ще бъдат изтеглени 3 (три) печеливши – по 1 (един) за всяка от наградите. Това ще се извърши от Организатора.
7.5 Печелившите ще бъде обявени от Организатора като публикация, в страниците на Fjällräven Shop Sofia във Facebook и Instagram.
8. ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
8.1 Наградата се предоставя на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта в 30-дневен срок от обявяване на печелившите.
8.2 За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави на Организатора имената си и телефон за контакт, като ги изпрати на лично съобщение на Fjällräven Shop Sofia във Facebook или Instagram.
8.3 Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД. За целта печелившият трябва да подпише Съгласие за обработка на личните му данни, която ще му бъде предоставена от Организатора при получаването на наградата/ при първоначалния контакт след обявяването на печелившите.
8.4 При получаване на наградата, участникът се задължава да подпише Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването.
8.5 Участник, който не потърси наградата си до 14.08.2021 (14 дни след обявяване на печелившия), откаже да подпише Съгласие за обработка на личните му данни или Приемо-предавателен протокол, губи правата си върху нея, като наградата ще бъде предоставена на резерва.
8.6 С включването си в кампанията участниците потвърждават, че са запознати с изискванията на Закона за данъците върху доходите на физически лица, съгласно който предметни награди на стойност над 100,00 лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
8.7 За издаването на служебна бележка за облагаемия доход е необходимо печелившият участник да предостави на Организатора изискуемите по закон лични данни, за да му бъде предоставена служебна бележка, заедно със спечелената награда.
8.8 Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни данни за контакт.
9. ПУБЛИЧНОСТ
9.1 С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена ще бъдат публикувани като част от поста, в който се обявяват печелившите от Играта.
10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
10.1 Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна и няма паричен еквивалент.
11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
11.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.
12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
12.1.Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.
12.2.Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.
12.3.Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.
12.4.Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.
12.5.Организаторът не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.
13. СПОРОВЕ
13.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.
13.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Играта, които възникват по време на Играта могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата на Играта. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.
13.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Играта и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.